Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

23:49
0468 0e7f
Reposted fromkarahippie karahippie
23:49
0479 6b74
Reposted fromkarahippie karahippie
09:49
wiele dni zajęło mi układanie wszystkiego tak, by to był mój bałagan. nie cudzy.

July 15 2018

09:14
0955 9357
Reposted fromkarahippie karahippie
09:12
2654 4b9b
Reposted fromkarahippie karahippie
05:26
8106 1762
Reposted fromkarahippie karahippie
05:25
8863 cfa2
Reposted fromkarahippie karahippie

July 14 2018

16:21
0460 a928
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
16:20
5244 1b7c
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

July 06 2018

04:57
2710 b9b7 500
04:57
Elementy rzeczywistości, wszystkie razem i każdy z osobna, wydawały mi się bez sensu tak długo, dopóki ich nie powiążę osobiście w jakąś rozsądną całość. Świat składał się na razie z kawałków bez znaczenia, które należało dopiero pozszywać, żeby nie tylko całość miała swój sens, ale i nadała go poszczególnym częściom. Zaczynałem właśnie żyć, a przecież nie mogłem żyć bez sensu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viarevalie revalie

July 05 2018

16:44
jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba vialifeless lifeless
16:44
2197 13c4
Reposted fromLittleJack LittleJack vialifeless lifeless

July 03 2018

00:36
9978 36fb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablubra blubra

July 02 2018

20:46
7997 d53f
Reposted fromseaweed seaweed
20:46
8004 6d82 500
Reposted fromseaweed seaweed
20:46
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialivhanna livhanna
20:40
8005 2e9f
Reposted fromseaweed seaweed
20:35
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaunmadebeds unmadebeds
20:34
Reposted fromshakeme shakeme viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl