Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2019

06:11
5308 3e0e 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaveronica-o veronica-o
06:07
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
05:55
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania. 
05:55
2131 553c 500
Reposted frombrumous brumous viacomatosegirl comatosegirl
05:54
3622 c552 500
Reposted frombrumous brumous viacomatosegirl comatosegirl
05:51
Reposted fromshakeme shakeme viacomatosegirl comatosegirl

August 25 2019

21:21

August 22 2019

00:05
9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique viatwice twice

August 13 2019

00:22
0125 8fa4 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaholymoly holymoly

August 04 2019

03:14
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"

August 02 2019

00:31
8579 b628 500

simena:

Giuliano Bartolomeo - Le Villi 

Reposted fromfuckblack fuckblack viaholymoly holymoly
00:28
1452 9626
Reposted fromkarahippie karahippie
00:26
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaholymoly holymoly
00:05
3392 7122
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaholymoly holymoly
00:00
1231 c2ac
Reposted fromkarahippie karahippie
00:00
1233 ffa7
Reposted fromkarahippie karahippie
00:00
2013 5b2c
Reposted fromkarahippie karahippie

July 28 2019

22:18
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viael-kaktus el-kaktus

July 18 2019

18:13
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'

July 09 2019

03:01
9903 104d 500

voulair:

Devon Aoki for Vogue Paris September 1999

Reposted fromkimik kimik viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl