Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

20:52
20:51
0980 6add 500
Reposted from777727772 777727772 viacojest cojest
20:51

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacojest cojest
20:17
5277 6d37
Reposted fromkarahippie karahippie
19:58
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
19:53
0782 037f
Reposted fromkarahippie karahippie
19:50
0786 b4ac
Reposted fromkarahippie karahippie
19:01
7905 ddb2
Reposted fromkarahippie karahippie
19:00
2061 ecb6
Reposted fromkarahippie karahippie
18:59
4281 492b 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

January 16 2018

20:38
20:37
9655 5f5c 500
Reposted fromtwice twice
20:14
4239 f863
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu vianiewiastqa niewiastqa
20:14
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
20:06
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
19:57
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.

December 28 2017

01:56
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

December 27 2017

01:02
8307 3204 500
01:01
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viawiecznosci wiecznosci
01:01
Uważaj, których strun
Nieopatrznie duszą dotykasz.

Niektóre z nich mogą już nigdy
Nie chcieć przestać brzmieć.
— Maciej Wierszycki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawiecznosci wiecznosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl